Π.Ε.Ι

<< Σύμφωνα με το Π.Δ. 74 (ΦΕΚ Α' 112/18.6.2011), Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) είναι αυτό το οποίο πιστοποιεί ότι ο συγκεκριμένος οδηγός έχει την απαιτούμενη αρχική επιμόρφωση ή περιοδική κατάρτιση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο διάταγμα αυτό και επομένως επιτρέπεται να οδηγεί συγκεκριμένης ή συγκεκριμένων κατηγοριών ή υποκατηγοριών οδικά οχήματα μεταφοράς επιβατών ή εμπορευμάτων, εφόσον κατέχει και ισχύουσα άδεια οδήγησης της συγκεκριμένης ή των συγκεκριμένων κατηγοριών ή υποκατηγοριών >>.

Το Π.Ε.Ι. διακρίνεται σε 3 κατηγορίες :

Π.Ε.Ι. Μεταφοράς Εμπορευμάτων Φορτηγά (Αρχικής Κατάρτισης )

 Οι οδηγοί οχημάτων των υποκατηγοριών C1, C1+Ε ή των κατηγοριών C, C+Ε είναι υποχρεωμένοι, πέραν της απαιτούμενης άδειας οδήγησης να κατέχουν και ΠΕΙ μεταφοράς εμπορευμάτων.

Π.Ε.Ι. Μεταφοράς Επιβατών Λεωφορεία ( Αρχικής Κατάρτισης )

Οι οδηγοί οχημάτων των υποκατηγοριών D1, D1+Ε ή των κατηγοριών D, D+Ε είναι υποχρεωμένοι, πέραν της απαιτούμενης άδειας οδήγησης να κατέχουν και ΠΕΙ μεταφοράς επιβατών.

Π.Ε.Ι. Μεταφοράς Εμπορευμάτων & Επιβατών (Περιοδικής Κατάρτισης)

Αποκτάται ύστερα από επιτυχή παρακολούθηση 35 ωρών Θεωρητικής Εκπαίδευσης (χωρίς Εξετάσεις). Σύμφωνα πάντα με το Π.Δ. 74 και με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για την «Δια Βίου Εκπαίδευση του Επαγγελματία»

Προσοχή !!!

Το Π.Ε.Ι. Περιοδικής και Αρχικής Κατάρτισης έχει ισχύ 5 χρόνια που σημαίνει ότι η παραπάνω διαδικασία πρέπει να επαναλαμβάνετε κάθε 5ετία.

Για επιπλέον πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας και θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.