Δίπλωμα Οδήγησης Φορτηγού Κατηγορία C1 έως 7500 kgr

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Δικαίωμα οδήγησης φορτηγών έως 7500 kgr μικτού βάρους, με δυνατότητα έλξης ρυμουλκούμενου έως 750 kgr.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ελάχιστο όριο ηλικίας για την κατάθεση αίτησης και δικαιολογητικών για τη χορήγηση άδειας οδήγησης είναι το 18ο έτος για την κατηγορία C1 και ισχύει για 5 έτη από την ημερομηνία έκδοσης ή την ημερομηνία της προηγούμενης ανανέωσης. Απαραίτητη προϋπόθεση ο υποψήφιος να είναι κάτοχος Β κατηγορίας τουλάχιστον.

Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται άδεια διαμονής ή παραμονής ή άδεια εργασίας, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους, καθώς και φωτοαντίγραφο αυτής.

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Αν ο υποψήφιος ΔΕΝ έχει άλλο επαγγελματικό δίπλωμα
Θεωρητικά: 15ώρες
Πρακτικά: 15ώρες

Αν ο υποψήφιος έχει άλλο επαγγελματικό δίπλωμα
Θεωρητικά: 6ώρες
Πρακτικά: 6ώρες