Δίπλωμα Οδήγησης Λεωφορείου Κατηγορία D1

Επαγγελματικά , Λεωφορείο

Δικαίωμα οδήγησης Λεοφορείων που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για τη μεταφορά μέχρι 16 επιβατών, εκτός του οδηγού, μέγιστου μήκους 8 m.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ D1: ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ελάχιστο όριο ηλικίας για την κατάθεση αίτησης και δικαιολογητικών για τη χορήγηση άδειας οδήγησης είναι το 21ο έτος για την κατηγορία D1 και ισχύει για 5 έτη από την ημερομηνία έκδοσης ή την ημερομηνία της προηγούμενης ανανέωσης. Απαραίτητη προϋπόθεση ο υποψήφιος να είναι κάτοχος Β κατηγορίας τουλάχιστον.

Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται άδεια διαμονής ή παραμονής ή άδεια εργασίας, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους, καθώς και φωτοαντίγραφο αυτής.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ D1: ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Αν ο υποψήφιος ΔΕΝ έχει άλλο επαγγελματικό δίπλωμα

  • Θεωρητικά: 15ώρες
  • Πρακτικά: 15ώρες

Αν ο υποψήφιος έχει άλλο επαγγελματικό δίπλωμα

  • Θεωρητικά: 6ώρες
  • Πρακτικά: 6ώρες