Μετατροπή Άδειας Οδήγησης από Κράτος Μέλος της Ε.Ε., ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία, Νότιο Αφρική & Ελβετία σε Ελληνική

H drivecamp αναλαμβάνει εξολοκληρου τη μετατροπή της Άδειας Οδήγησης από Κράτος Μέλος της Ε.Ε., ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία, Νότιο Αφρική & Ελβετία σε Ελληνική.

Προϋποθέσεις

  • Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος προσκομίζεται φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής/παραμονής, ή άδειας εργασίας, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί έξι (6) μήνες πριν την υποβολή της αίτησης σας.
  • Επίσημη μετάφραση της ξένης άδειας από δικηγόρο ή το υπουργείο εξωτερικών σε περίπτωση που από το κείμενο της μετάφρασης δεν προκύπτει για ποια οχήματα επιτρέπεται να οδηγεί ο κάτοχος της άδειας, τότε υποβάλλεται σχετική βεβαίωση από την αρμόδια αρχή που εξέδωσε την άδεια μαζί με μετάφρασή της από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από δικηγόρο.
  • Κατάθεση της ξένης ισχύουσας άδειας οδήγησης και επιστροφή της υπηρεσιακά στην υπηρεσία που εκδόθηκε.

Για άδειες οδήγησης που εκδόθηκαν από ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία, Ιαπωνία, Ν. Αφρική, Ν. Κορέα καθώς και Ελβετία, χρειάζεται επίσης:

  • Έγγραφο της υπηρεσίας που εξέδωσε την άδεια οδήγησης στο οποίο να περιέχονται όλα τα στοιχεία της άδειας και του κατόχου της και να βεβαιώνεται ότι η άδεια αυτή δεν κρατείται από καμία αρχή του κράτους που την εξέδωσε, λόγω οποιασδήποτε ποινής.

Για επιπλέον πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 603 7972 και θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε!